back to thumbnails

Polaroid SX70 Artwork

Image 14/20 « prev next »
Artistic painterly image using Polaroid SX 70 etching technique. Girl in bikini poolside on ladder with life preserver.

Artistic painterly image using Polaroid SX 70 etching technique. Girl in bikini poolside on ladder with life preserver.

aquatic pool
Bikini
Bikini & Lifepreserver 1
Bikini & Lifepreserver 1.tif
blue
free time
John Gillan
ladies
lady
leisure
leisure time
leisurely
Lifepreserver
Miami Stock one
pastime
pool
pools
spare time
square
swimming pool
swimming pools
time off
time-off
woman
women
© John Gillan
sx70
artwork
decorative art
polaroid
texture
life ring
Only search this gallery

Bikini & Life Ring
Copyright john gillan